LERUMS KICKBOXNING


Nature

Integritetspolicy

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på våra webbplatser och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla även de personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor. Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte vill att vi hanterar dina personuppgifter så kan du vända dig till klubben som i så fall vidtar de åtgärder som krävs.


Insamling och behandling av personuppgifter

Klubben samlar in och behandlar dina personuppgifter endast om det är tillåtet enligt lag. Insamling och behandling kan ske när du använder tecknar avtal med klubben, beställer utrustning eller när information ska lämnas. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker. Det gör vi genom att låta dig lämna uttryckligt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi kan också få tillgång till dina personuppgifter på annat sätt såsom via sociala medier och vår hemsida.


Vilka personuppgifter som klubben behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller som är relevanta för det ändamål som beskrivs i varje enskilt fall. Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, kön och medlemsnummer.


Ändamål som personuppgifter behandlas för

Klubben samlar in och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på i vilket sammanhang det sker. Information som inhämtas från en medlem för att klubben ska kunna fullfölja sin del av ingångna avtal, ge dig den information du Integritetspolicy behöver för din träning och för att kunna erhålla bidrag från bland annat kommunen. Klubben kan även behöva behandla dina personuppgifter för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla vår verksamhet, bearbeta och kunna utföra beställningar av sådant du beställer av klubben.

Säker hantering

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast ett fåtal av styrelsen utsedda inom klubben vilka behöver personuppgifterna för att utföra sina uppgifter ska ha tillgång till dem. Klubben ska inte behandla personuppgifter som är att beteckna som känsliga personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Utlämnande kan efter samtycke komma att lämnas till kommunen vid ansökan om bidrag till föreningen.

Lagring

Dina personuppgifter lagras under den tid som ditt avtal med klubben gäller och förnyad lagring sker vid nytt avtal. Medlemsavgift avges för ett år i taget och de personuppgifter som du lämnat i samband med att du gått med i klubben lagras så länge du är medlem i klubben. Vad gäller personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med ansökan om bidrag lagras dessa personuppgifter så länge som det krävs för upprätthållandet av sådant bidrag. Därefter gallras dessa uppgifter.

Ändrade och felaktiga personuppgifter

Om dina personuppgifter ändras, vänligen informera oss om detta genom att sända ett meddelande till klubben via hemsidan. Klubben ansvarar inte för problem som uppstår som en följd av att personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. Klubben gallrar personuppgifter i enlighet med vad som är gällande tillämplig lag. Det innebär t.ex. att vi raderar eller avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifterna inte längre föreligger. Klubben kommer att, på din begäran eller när vi upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till oss och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med oss). Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Rätten till invändning innebär att du kan begära att vår behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske. Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter; personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering; personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav; eller du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse. En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare utan ditt samtycke. Du har även rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till oss i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av ditt samtycke eller på grund av avtal. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av dina personuppgifter genom att kontakta oss så kommer vi att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke. Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Ansvar

Klubben, genom ordföranden, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomålrörande klubbens behandling av personuppgifter och efterlevnad av denna integritetspolicy eller tillämplig lag avseende skydd för personuppgifter, vänligen meddela oss detta via klubbens hemsida.